Oudercommissie

Bekijk ook www.oudersacademia.nl

Een oudercommissie behartigt de belangen van zowel de ouder als het kind binnen de opvang. Het doel is om samen met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren. De oudercommissie heeft medezeggenschapsrecht, dat houdt in dat de oudercommissie inspraak en invloed heeft op diverse aspecten van de opvang. De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de opvangorganisatie.

De oudercommissie vormt ook een spreekbuis voor de ouders. Wanneer deze tips, ideeën of feedback hebben ten aanzien van de opvang. De oudercommissie kan erop toezien dat er navolging aan wordt gegeven bij het bestuur.

Hieronder kunt u puntsgewijs lezen wat wij precies doen.

De oudercommissie heeft het recht:
• Tijdig te worden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de kinderopvang voor zover dat de belangen van ouders en kinderen raakt,
• Zelf de leidinggevende te informeren over zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de opvang waarbij de belangen van ouders en kinderen zijn gemoeid.

De oudercommissie heeft als taak:
• Behartigt de belangen van de ouders en het kind
• Denkt mee over het pedagogisch beleid van de opvang/BSO
• Kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of het bestuur
• Heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een adviesrecht op diverse punten
• Vergadert eenmaal per zes weken
• Organiseert mede de ouderavonden
• Denkt mee en organiseert een aantal feesten en activiteiten,

Leden oudercommissie
De oudercommissie van Ouder en Kindcentrum Academia bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. De leden van de oudercommissie zijn:

Naam ouder Functie
1 Mevrouw F. Elwan, voorzitter
2 Mevrouw D. Aslan-Flokstra, secretaris
3 Mevrouw Z. Andac, penningmeester
4 Mevrouw N. Ensi, algemeen bestuurslid

Lid worden
Wilt u graag een steentje bijdragen en zelf ook betrokken zijn bij de oudercommissie. Mail ons uw motivatie.

Voor overige vragen of suggesties kunt u ons ook mailen.

Mail: oudersacademia@gmail.com

Wilt u ons ouderreglement inzien, dan kunt u HIER klikken.